Motorem
Stacja Motorem

RODO

Administrator danych

Pragniemy poinformować, iż administratorem Państwa danych osobowych jest firma MOTOREM GRACZYK Spółka Jawna, KRS 0000378183, NIP 7860005526, Regon 630020348, z/s 62-025 Kostrzyn ul. Słowackiego 5 Kontakt: tel. 48 817 82 57, e-mail: motorem@motorem.com.

Cele przetwarzania

 • Obsługa klientów Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów
 • Świadczenie usług w zakresie badań opryskiwaczy i zaprawiarek
 • Współpraca z najemcami biur, obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowych
 • Współpraca z podmiotami korzystającymi z parkingu
 • Rekrutacja i zatrudnienie pracowników
 • Komunikacja interpersonalna wewnątrz przedsiębiorstwa
 • Reklama świadczonych usług
 • Nadzorowanie ruchu osobowego i kołowego na terenie zakładu
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, z którymi administrator ma podpisaną umowę na świadczenie usług, dostaw, itp.

Podstawy prawne i faktyczne przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, 1) – zwanego dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, przekazywanie danych do CEPIK) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, stosowanie monitoringu wizyjnego).W wyjątkowych sytuacjach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (tzn. przetwarzanie następuje za zgodą osoby, której dane są przetwarzane , np. zgoda na powiadamianie o upływającym terminie badania technicznego pojazdu).

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • Uprawnione do tego podmioty administracji publicznej i samorządowej, np. CEPIK, Urzędy Skarbowe, Policja, itp.
 • Upoważnieni przez Administratora pracownicy
 • Firmy świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia, obsługi informatycznej, szkoleń, księgowości, ubezpieczeń, obsługi medycznej

Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów, do których zostały pozyskane oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z umowami. Dane kadrowe są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pozostałe dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. dane księgowe przez lat 5. Stosowane zabezpieczenia. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych upoważnień do ich przetwarzania. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, hasła dostępu, monitoring wizyjny. Ponadto teren firmy jest strzeżony całodobowo przez wyspecjalizowaną agencję ochrony osób i mienia. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. W firmie stosowane są właściwe zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Mają Państwo prawo do wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych osobowych (jeżeli będzie to możliwe). Ponadto możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili, o ile zgoda jest jedyną podstawą przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody jest równie łatwe, jak jej udzielenie. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych lub innych nieprawidłowości informujemy, że istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje dotyczące profilowania i przekazywania danych do innych państw

MOTOREM GRACZYK sp.j. nie profiluje danych osobowych. Jeśli w trakcie przetwarzania informacji na temat danej osoby pojawi się inna potrzeba ich wykorzystania niż wskazana przez nas wcześniej, jesteśmy zobowiązani do poinformowania kiedy, jak długo, w jakim celu mamy zamiar te dane przetwarzać. Państwa dane nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.